Nasza szkoła jest szkołą przyjazną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie. Ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby. Umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości i wyrównywanie szans edukacyjnych. Wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Zapoznając uczniów z tradycjami narodowymi kształtuje postawy patriotyczne.

PARTNERZY SZKOŁY