3 marca 2011

Dziecko w Sieci

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii Dziecko w Sieci. Zrealizowane zostały następujące działania: zajęcia edukacyjne w klasach I – VI konkurs plastyczny „Dziecko bezpieczne w Sieci” Quiz […]
2 marca 2011

„Świat w obiektywie”

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Świat w obiektywie”, zorganizowanym przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i rodziny, udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w […]
28 grudnia 2010

Sala zabaw – Radosna Szkoła

 Sala zabaw powstała w ramach rzą­do­wego pro­gramu Ra­do­sna Sz­ko­ła. Pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła, u­kie­run­ko­wa­ny na re­ali­zację o­gól­nej idei za­pew­nienia naj­młod­szym u­czniom wła­ści­we­go roz­woju psy­cho­fi­zycz­ne­go, za­kłada stwo­rze­nie w szko­łach wa­run­ków […]
31 października 2010

Pasowanie na Ucznia

Dnia 29 października 2010r. w Szkole Podstawowej w Sokolnikach odbyło się Pasowanie na Ucznia. Aktu Pasowania dokonała Dyrektor Elżbieta Matuszak. Wśród zaproszonych gości byli: wójt gminy […]