MISJA SZKOŁY


Szkoła przygotowuje absolwentów do funkcjonowania w otaczającym świecie. Ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby. Umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości i wyrównywanie szans edukacyjnych. Wspiera rodzinę w wychowaniu oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Zapoznając uczniów z tradycjami narodowymi kształtuje postawy patriotyczne.
Przygotowuje wychowanków do bycia obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.